LEDERSKAP ETTER PANDEMIEN KREVER TILLITSBASERT LEDELSE

Pandemien krevde at virksomheter omstilte seg for å kunne opprettholde den daglige driften. Vi har alle vært nødt til å endre oss på flere arbeidsområder og ikke minst ta i bruk nye digitale løsninger. Situasjonen har endret landskapet, og vi har åpnet opp for alternative arbeidsmetoder. Dette har også være en form for endringsledelse.

 Data fra pandemiåret viser at hjemmekontor har vært krevende for mange ledere. De har vært nødt til å håndtere uforutsigbare situasjoner og stadig vekslende restriksjoner. Flere har fortalt oss at de har følt seg som «management for hire» fordi det har vært så store endringer.

Fysisk fravær har gjort det vanskelig å skape balanse mellom idéskaping, teamutvikling, bedriftskultur og interne relasjoner. Hjemmekontor er ikke et nytt fenomen, men mye tyder på at erfaringene fra det siste året gjør at hybridløsninger skyter fart. Dette stiller nye krav til ledelse. Her er noen ting du burde tenke på: 

RÅD FRA ET REKRUTTERINGSBYRÅ: FÅ KONTROLL GJENNOM TILLIT

Tillit er en sentral del av organisasjonens resultater og effektivitet. Når arbeidstakere opplever å bli stolt på, yter de mer for å styrke tillitsforholdet. Undersøkelser viser også at tillitsbasert ledelse gir medarbeidere mindre angst, sinne, depresjon frykt og frustrasjon. Tillit er dermed viktig for trivsel og arbeidsmotivasjon.

En studie foretatt av SINTEF viser at ledere som har evnet å gi slipp på kontroll har klart seg bedre under hjemmekontoråret enn lederne som har hatt fokus på kontroll og formelle prosesser. 

Ledere har ikke lenger den oversikten de hadde før pandemien, til tross for grundige rekrutteringsprosesser, digitale oppfølgingssamtaler og andre ad hoc-møter. Selv om det norske arbeidslivet tilstreber mer likhet og flat struktur sammenlignet med andre land, har denne endringen vært en utfordring for mange.

Tillitsbasert ledelse er viktigere enn noen gang. Dette handler ikke om å miste kontroll, men å kontrollere på en meningsfull måte. Her er det viktig å finne balansen mellom å ha tillit til at arbeidstakerne gjør det de skal, og å holde kontroll på at oppgavene er utført på en god måte til riktig tid.

Det trengs daglig samhandling og gode interne rutiner for å bygge tillit. Det er viktig å skape en kultur der tillitsbyggende handlinger er en naturlig del av samhandlingen i organisasjonen.

BRUK TID PÅ GOD KOMMUNIKASJON OG INDIVIDUELL OPPFØLGING

Ettersom de fleste organisasjoner ikke lenger kommer til ha så mye fysisk kontakt og oppmøte på kontoret, er individuell oppfølging essensielt. Det er viktig at de ansatte føler seg sett, og at de vet de har tilgang på støtten de trenger, selv om de ikke møter kolleger hver dag.

Her bør du fokusere på å ha god dialog med de ansatte og å få jevnlige tilbakemeldinger. Sikre deg at ingen føler seg glemt, oversett eller er i et arbeidsmiljø som ikke passer for dem. 

Tilbakemeldinger fra ansatte er en sentral del av å opprettholde en virksomhet i vekst og utvikling. Arbeidstakerne må føle seg komfortable med å henvende seg til ledelsen med tanker og bekymringer. De må tørre å stille spørsmål.

Uten god kommunikasjon med de ansatte risikerer du å gå glipp av viktige tilbakemeldinger som kan være avgjørende for bedriftens utvikling og fremtid. På sikt kan mangel på slik kommunikasjon føre til demotiverte ansatte og en svekket bedriftskultur.

Det er derfor viktigere enn noen gang å investere tid på å ha en god dialog. Oppfordre til åpenhet rundt prosesser som ikke fungerer. Denne typen tilbakemeldinger er en viktig del av det å ha hjemmekontor som en effektiv og langsiktig løsning. 

SKAP EN ARENA DER DE ANSATTE KAN BYGGE NETTVERK 

Det kan være krevende å opprettholde et godt arbeidsmiljø med lite fysisk kontakt. SINTEFs forskning ovenfor viser at skriftlig kommunikasjon kan føre til misforståelser, og at dette kan gjøre det vanskeligere for virtuelle team å fungere godt. Gode nettverk er en forutsetning for at ansatte skal oppleve jobben som meningsfull, og trives i jobben. De spiller også en sentral rolle i produktivitet og motivasjon.

Det er derfor viktig å skape arenaer der de ansatte kan bygge nettverk. Sørg for å legge til rette for god støtte i teknologi og gode verktøy for digital samhandling. Utform gjerne oppgaver så de ansatte må jobbe sammen, slik at de får mer kontakt med hverandre.

Hjemmekontor gjør også at vi mister mye av den uformelle kommunikasjonen. Vi kontakter hverandre gjerne bare når vi har en konkret, jobbrelatert problemstilling. Korte samtaler som tidligere foregikk på kontoret, foregår nå gjerne på e-post. Det er en mer formell arena, og fører lettere til misforståelser.

Vi mener det er viktig å ha videosamtaler framfor kun å kommunisere skriftlig. Videomøter burde rett og slett være obligatoriske. Kanskje på tide å oppdatere personalhåndboka?

Det er viktig at vi tilrettelegger arbeidshverdagen og tar vare på talentene som vi investerer så mye ressurser i å finne. I den nye, hybride hverdagen må vi bruke det beste fra begge verdener. 

Med Businesspeople Rekruttering får du en samarbeidspartner som forstår dine behov, og kan matche deg med de kandidatene som vil bidra til å nå bedriftens mål. I et vanskelig marked der gode kandidater er en mangelvare, gir vår kompetanse deg et konkurransefortrinn i kampen om de beste hodene. Ta gjerne kontakt dersom du sliter med å få tak i kompetansen du trenger. 

 

CTA guide til god onboarding av nye ansatte