Ledere på hjemmekontor trenger spesielle egenskaper

Lederrollen blir trukket frem som svært avgjørende for om medarbeiderne lykkes og trives på hjemmekontoret. Men hvordan kan du vite hva dine medarbeidere har behov for når dere ikke møtes fysisk?

Hjemmekontor har endret kravene til ledelse. Det å lede andre mennesker når man ikke kan møtes fysisk kan være utfordrende. Lederens personlige egenskaper kan være avgjørende for om vedkommende klarer å opprettholde produktiviteten i virksomheten eller ikke.

 

Digital kommunikasjon krever mer av en leder

Når møter, samarbeid, opplæring og brainstorming foregår digitalt, mister man mye kommunikasjonsmessig. Skjermer skaper avstand og kommunikasjonskvaliteten går ned når vi ikke kan lese kroppsspråk for å forstå hverandre. Det er lettere å føle seg distansert og det er mer utfordrende å skape tillit når vi ikke møtes fysisk.

I et digitalt møte kan dette typisk resultere i færre tilbakemeldinger og mindre engasjement. Og det er lett å overse de som sjelden sier noe og er lite aktive, selv om det kan være nettopp disse som trenger tettere oppfølging. For mange kan terskelen for å ta ordet være høyrere når møtet er på Teams. Det er viktig at en leder klarer å fange opp disse signalene selv om man ikke møtes ansikt til ansikt.Last ned gratis guide til en god onboarding her. 

Forsker Donatella De Paoli poengterer at ledelse er viktigere enn noensinne når alle sitter på hjemmekontor. Det kreves en form for ledelse som setter relasjoner i sentrum og baserer seg på tillit til medarbeidere. For å skape felleskap og motivasjon om oppgavene og samarbeid når man ikke møtes fysisk, oppfordrer hun til relasjonsbasert ledelse.

 

Det er en fordel at leder og medarbeidere har en relasjon preget av tillitt, slik at ansatte som ikke fungerer optimalt på hjemmekontor fanges opp og får den oppfølgingen de trenger. Det å gi ansvar og stole på de ansatte er kjempeviktig, men også evnen til å kommunisere klare og tydelige forventinger, slik at alle er innforstått med sine arbeidsoppgaver og mål. Det handler om å finne balansen mellom tillit til at dine medarbeidere kan løse tildelte oppgaver, og kontroll av at oppgavene er løst på en god måte til riktig tid.

 

Personlige egenskaper som teller på hjemmekontor

Det å styre egen tid og mentale ferdigheter, samt balansere forskjellige prioriteter, er en stadig viktigere suksessfaktor for ledere i de fleste organisasjoner. Fra hjemmekontoret er det spesielt viktig å kunne jobbe strukturert, planmessig og effektivt.

 

For ledere kreves det også egenskaper som holder både egen og medarbeideres motivasjon oppe. Ifølge en undersøkelse mener ledere selv at nettopp motivasjon er en av de viktigste lederegenskapene for å lykkes på hjemmekontor.

 

Selvledelse, det vil si evnen til å motivere og lede seg selv, har blitt ekstra aktuelt i forbindelse med at alle sitter på hjemmekontor. En leder som er dyktig til dette, vil bidra til å utvikle selvledelse hos sine medarbeidere, som igjen påvirker jobbtilfredshet, arbeidsinnsats og kreativitet.

 

Nå blir det viktigere enn noen gang å teste kandidatene før de ansettes i lederrollen

Ved å teste aktuelle kandidater er det mulig å kartlegge ferdigheter og egenskaper som er relevante for å lykkes i rollen som leder. Denne type tester kan ta høyde for det nødvendige kompetansebehovet som kreves for å være en god leder, spesielt når man skal styre medarbeidere som jobber mye på hjemmekontor.

Testverktøy, som for eksempel Cut-e, kan både hjelpe oss til å definere hvilke motivasjonsfaktorer vi ønsker skal være fremtredende hos en potensiell lederkandidat, samt at vi i etterkant kan teste aktuelle kandidater med tanke på i hvilken grad kandidaten er motivert av mål, relasjoner eller miljø. Denne type testverktøy brukes gjerne i kombinasjon med andre typer testverktøy, som i kombinasjon avdekker profilen til den optimale kandidaten for stillingen.

 

Rekrutter ledere som er riktige for rollen

Den nye digitale arbeidsformen krever en annen bevissthet av ledere, dersom de skal lykkes med å lede medarbeidere som sitter på hjemmekontor. En god leder veileder forskjellige mennesker som har ulike behov for lederskap. Mens noen medarbeidere er selvgående og gode til å lede seg selv, vil andre trenge mer konkrete arbeidsoppgaver og tettere oppfølging.

 

Videre vil forskjellige arbeidsoppgaver, bransjer og organisasjon stille ulike krav til lederskap. Det kreves kanskje andre egenskaper for å lede en salgsorganisasjon enn en økonomiavdeling. Så hvordan finne ut hvilke egenskaper du skal vektlegge for å finne den optimale kandidaten til din organisasjon?

 

Ved å starte rekrutteringsprosessen med en grundig jobbanalyse, vil du kunne avdekke hva som er sentralt for en lederrolle i nettopp din virksomhet. Dette er en analyse som også synliggjør de egenskapene som kreves for å lede godt når mange jobber hjemmefra.

 

Når du er i mål med jobbanalysen og har satt opp en kravspesifikasjon, er du langt på vei til å være bedre rustet til å ta de riktige beslutningene videre i rekrutteringsprosessen. I Businesspeople Rekruttering legger vi jobbanalysen til grunn for alt vi gjør, og vi hjelper deg gjerne med å utføre denne slik at vi sammen finner lederen som dekker dine behov.

 

Last ned jobbanalyse ebok